Cumann Cógaiseoirí na hÉireann

Is comhlacht reachtúil é Cumann Cógaiseoirí na hÉireann (PSI) a bunaíodh faoin Acht Cógaisíochta 2007. Tá an cúram air, agus tá sé freagrach as, rialú éifeachtach seirbhísí cógaisíochta a bheith in Éirinn, lena n-áirítear freagracht as maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an Achta. Oibríonn sé ar mhaithe le leas an phobail chun sláinte agus sábháilteacht an phobail a chosaint trí ghairm na cógaisíochta agus cógaslanna a rialú.

Tá an tAcht Cógaisíochta 2007 ar fáil i nGaeilge anseo.

Ár Ról

Rialaíonn an PSI cleachtas gairmiúil thart ar 5,400 cógaiseoir, 420 cúntóir cógaisíochta agus 1,850 cógaslann. Is é seo a leanas príomhról an PSI:

 • cógaiseoirí agus cógaslanna a chlárú;
 • feabhas a chur ar ghairm na cógaisíochta lena n-áirítear a chinntiú go bhfuil gach cógaiseoir ag tabhairt faoi fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL);
 • caighdeáin um oideachas agus oiliúint chógaisíochta a leagan síos;
 • cláir oideachais i gcomhair ghairm na cógaisíochta a chreidiúnú ar leibhéil éagsúla;
 • dearbhú cáilíochta caighdeán agus cleachtas na cógaisíochta a fhorbairt;
 • iniúchadh agus forfheidhmiú, lena n-áirítear ionchúisimh a thionscnamh;
 • déileáil le gearáin agus le cúrsaí smachta, lena n-áirítear smachtbhannaí a chur i bhfeidhm;
 • comhairle a chur ar an Rialtas maidir le cúram, cóireáil agus seirbhís chógaisíochta in Éirinn.

Ár bhFreagrachtaí

Tháinig an tAcht Cógaisíochta 2007 i bhfeidhm go hiomlán an 1 Lúnasa 2009. Faoin Acht, ceanglaítear ar an PSI:

 • na cáilíochtaí a theastaíonn maidir le cleachtas agus creidiúnú a leagan síos agus monatóireacht a dhéanamh ar institiúidí agus céimeanna oideachais, ar chúrsaí staidéir, nó ar chláir.
 • cógaiseoirí, cúntóirí cógaisíochta agus cógaslanna a chlárú, agus na cláir a chothabháil; 
 • comhlíonadh cógaiseoirí, úinéirí cógaslainne, agus daoine eile maidir le dlíthe cógaisíochta agus cógas an Stát a chinntiú;
 • comhairle, treoir agus treorú a chur ar fáil do chógaiseoirí agus d’úinéirí cógaslainne más gá;
 • caighdeáin um inniúlacht ghairmiúil agus iompraíocht eiticiúil a leagan síos;
 • inniúlacht agus iompraíocht cógaiseoirí a athbhreithniú agus a chur chun cinn;
 • cláir oideachais agus oiliúna a aithint, a chreidiúnú agus a leagan síos chun inniúlacht leanúnach cógaiseoirí a chinntiú;
 • gearáin agus faisnéis faoi inniúlacht agus iompraíocht cógaiseoirí agus úinéirí cógaslainne a fháil agus gníomhú orthu;
 • fiosruithe a dhéanamh ar ghearáin agus smachtbhannaí a fhorchur de réir mar is cuí;
 • oibriú le comhlachtaí eile faoi chúrsaí comhchúraim, sábháilteacht othar agus leas an phobail;
 • faisnéis agus treoir a chur ar fáil don phobal agus don chóras polaitiúil maidir le cúrsaí a bhaineann lenár bhfeidhmeanna reachtúla;
 • tuairisciú don Aire Sláinte, don Roinn Sláinte agus don Oireachtas, agus a bheith cuntasach dóibh.

Eagrúchán agus Rialachas

Tá an PSI rialaithe ag Comhairle 21 comhalta, nach cógaiseoirí a formhór, arna gceapadh ag an Aire Sláinte. Is é príomhról Chomhairle an PSI leas an phobail a chosaint trí rialú éifeachtúil ghairm agus chleachtas na cógaisíochta. Tacaíocht foireann feidhmiúcháin ag oifigí an PSI i mBaile Átha Cliath le hobair na Comhairle. Is iad seo a leanas ár bpríomhaonaid oibriúcháin:

 • Oifig an Chláraitheora/ an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin lena n-áirítear Rialachas Corparáideach;
 • Feidhmiúlacht chun Cleachtadh agus Gnóthaí Dlí;
 • Forbairt agus Foghlaim Ghairmiúil;
 • Clárú agus Aithint Cáilíochtaí;
 • Forbairt Chleachtas na Cógaisíochta;
 • Iniúchadh agus Forfheidhmiú;
 • Riarachán agus Airgeadas; agus
 • Cumarsáid agus Gnóthaí Poiblí.

Ár Misean
Gníomhaíonn an PSI, mar an rialtóir cógaisíochta, chun sláinte, sábháilteacht agus folláine othar agus an phobail a chosaint agus a chur chun cinn.

Ár bhFís
Déanaimid ár ndícheall a chinntiú go ndéantar seirbhísí cógaisíochta a sheachadadh ar mhodh cumasach, gairmiúil agus eiticiúil agus i dtimpeallacht chuí, ar ardchaighdeáin cúram cáilíochta agus dea-chleachtais.

Ár Luachanna
Is iad luachanna an PSI oibriú le:

 • Tiomantas do shábháilteacht othar agus an phobail, mar ár dtosaíocht is airde;
 • Fócas ar thacaíocht a thabhairt do shármhaitheas in oideachas agus i gcleachtas na cógaisíochta;
 • Cuntasacht agus freagracht;
 • Neamhspleáchas, sláine agus ardchaighdeáin ghairmiúla agus eiticiúla;
 • Oscailteacht, inrochtaine agus trédhearcacht;
 • Comhsheasmhacht, cothroime, agus cothromas a chinntiú;
 • Sármhaitheas agus gairmiúlacht;
 • Éiteas d’fhoghlaim leanúnach, lena n-áirítear tiomantas d’fhorbairt fhoireann an PSI agus chomhaltaí na Comhairle agus na gCoiste.

Tuarascálacha Bliantúla

We use cookies on our site, by continuing you agree to their use. For more information please view our Privacy Policy. Hide this message