Cumann Cógaiseoirí na hÉireann

Is comhlacht reachtúil é Cumann Cógaiseoirí na hÉireann (PSI) a bunaíodh faoin Acht Cógaisíochta 2007. Tá an cúram air, agus tá sé freagrach as, rialú éifeachtach seirbhísí cógaisíochta a bheith in Éirinn, lena n-áirítear freagracht as maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an Achta. Oibríonn sé ar mhaithe le leas an phobail chun sláinte agus sábháilteacht an phobail a chosaint trí ghairm na cógaisíochta agus cógaslanna a rialú.

Tá an tAcht Cógaisíochta 2007 ar fáil i nGaeilge anseo.

Ár Ról

Rialaíonn an PSI cleachtas gairmiúil thart ar 5,400 cógaiseoir, 420 cúntóir cógaisíochta agus 1,850 cógaslann. Is é seo a leanas príomhról an PSI:

 • cógaiseoirí agus cógaslanna a chlárú;
 • feabhas a chur ar ghairm na cógaisíochta lena n-áirítear a chinntiú go bhfuil gach cógaiseoir ag tabhairt faoi fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL);
 • caighdeáin um oideachas agus oiliúint chógaisíochta a leagan síos;
 • cláir oideachais i gcomhair ghairm na cógaisíochta a chreidiúnú ar leibhéil éagsúla;
 • dearbhú cáilíochta caighdeán agus cleachtas na cógaisíochta a fhorbairt;
 • iniúchadh agus forfheidhmiú, lena n-áirítear ionchúisimh a thionscnamh;
 • déileáil le gearáin agus le cúrsaí smachta, lena n-áirítear smachtbhannaí a chur i bhfeidhm;
 • comhairle a chur ar an Rialtas maidir le cúram, cóireáil agus seirbhís chógaisíochta in Éirinn.

Ár bhFreagrachtaí

Tháinig an tAcht Cógaisíochta 2007 i bhfeidhm go hiomlán an 1 Lúnasa 2009. Faoin Acht, ceanglaítear ar an PSI:

 • na cáilíochtaí a theastaíonn maidir le cleachtas agus creidiúnú a leagan síos agus monatóireacht a dhéanamh ar institiúidí agus céimeanna oideachais, ar chúrsaí staidéir, nó ar chláir.
 • cógaiseoirí, cúntóirí cógaisíochta agus cógaslanna a chlárú, agus na cláir a chothabháil; 
 • comhlíonadh cógaiseoirí, úinéirí cógaslainne, agus daoine eile maidir le dlíthe cógaisíochta agus cógas an Stát a chinntiú;
 • comhairle, treoir agus treorú a chur ar fáil do chógaiseoirí agus d’úinéirí cógaslainne más gá;
 • caighdeáin um inniúlacht ghairmiúil agus iompraíocht eiticiúil a leagan síos;
 • inniúlacht agus iompraíocht cógaiseoirí a athbhreithniú agus a chur chun cinn;
 • cláir oideachais agus oiliúna a aithint, a chreidiúnú agus a leagan síos chun inniúlacht leanúnach cógaiseoirí a chinntiú;
 • gearáin agus faisnéis faoi inniúlacht agus iompraíocht cógaiseoirí agus úinéirí cógaslainne a fháil agus gníomhú orthu;
 • fiosruithe a dhéanamh ar ghearáin agus smachtbhannaí a fhorchur de réir mar is cuí;
 • oibriú le comhlachtaí eile faoi chúrsaí comhchúraim, sábháilteacht othar agus leas an phobail;
 • faisnéis agus treoir a chur ar fáil don phobal agus don chóras polaitiúil maidir le cúrsaí a bhaineann lenár bhfeidhmeanna reachtúla;
 • tuairisciú don Aire Sláinte, don Roinn Sláinte agus don Oireachtas, agus a bheith cuntasach dóibh.

Eagrúchán agus Rialachas

Tá an PSI rialaithe ag Comhairle 21 comhalta, nach cógaiseoirí a formhór, arna gceapadh ag an Aire Sláinte. Is é príomhról Chomhairle an PSI leas an phobail a chosaint trí rialú éifeachtúil ghairm agus chleachtas na cógaisíochta. Tacaíocht foireann feidhmiúcháin ag oifigí an PSI i mBaile Átha Cliath le hobair na Comhairle. Is iad seo a leanas ár bpríomhaonaid oibriúcháin:

 • Oifig an Chláraitheora/ an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin lena n-áirítear Rialachas Corparáideach;
 • Feidhmiúlacht chun Cleachtadh agus Gnóthaí Dlí;
 • Forbairt agus Foghlaim Ghairmiúil;
 • Clárú agus Aithint Cáilíochtaí;
 • Forbairt Chleachtas na Cógaisíochta;
 • Iniúchadh agus Forfheidhmiú;
 • Riarachán agus Airgeadas; agus
 • Cumarsáid agus Gnóthaí Poiblí.

Ár Misean
Gníomhaíonn an PSI, mar an rialtóir cógaisíochta, chun sláinte, sábháilteacht agus folláine othar agus an phobail a chosaint agus a chur chun cinn.

Ár bhFís
Déanaimid ár ndícheall a chinntiú go ndéantar seirbhísí cógaisíochta a sheachadadh ar mhodh cumasach, gairmiúil agus eiticiúil agus i dtimpeallacht chuí, ar ardchaighdeáin cúram cáilíochta agus dea-chleachtais.

Ár Luachanna
Is iad luachanna an PSI oibriú le:

 • Tiomantas do shábháilteacht othar agus an phobail, mar ár dtosaíocht is airde;
 • Fócas ar thacaíocht a thabhairt do shármhaitheas in oideachas agus i gcleachtas na cógaisíochta;
 • Cuntasacht agus freagracht;
 • Neamhspleáchas, sláine agus ardchaighdeáin ghairmiúla agus eiticiúla;
 • Oscailteacht, inrochtaine agus trédhearcacht;
 • Comhsheasmhacht, cothroime, agus cothromas a chinntiú;
 • Sármhaitheas agus gairmiúlacht;
 • Éiteas d’fhoghlaim leanúnach, lena n-áirítear tiomantas d’fhorbairt fhoireann an PSI agus chomhaltaí na Comhairle agus na gCoiste.

Tuarascálacha Bliantúla